Pamjet bënë xhiron e botës teksa shpëtohej nga ushtari amerikan në aeroportin e Kabulit, çfarë ka ndodhur me foshnjen dhe familjen e saj

Mjaft prej jush i panë ato pamje. Ishin momente p aniku, fri ke dhe te rrori. Prindërit zgjatën fo shnjën e sapol indur. Nuk po kërkonn më asgjë për vete.. Tani kanë kaluar disa kohë. Fo shnja e cila iu do rëzua një ushtari amerikan përmes ga rdhit me gj emba në aeroportin e Ka bulit është ribashkuar me familjen e saj dhe tani po je ton në Arizona, bazuar në raportimet e medieve lokale.

Babai i saj, Hammed, i cili u ide ntifikua vetëm me emrin e tij të parë për arsye sigurie, ishte brenda pe rimetrit të Ae roportit Ndërk ombëtar Hamid Karzai, bashkë me gruan dhe të porsal indurën mes masës së nje rëzve që përpi qeshin të i knin nga Afganistani.

“Atë ditë ia dor ëzova fë mijën tim një të panjo huri”, tha ai.

“E vetmja gjë që i b esova është se ai ishte një ma rins dhe se vajza ime do të ishte e si gurt.”

Ma rinsat u fotog rafuan duke marrë fo shnjën nga krahët e bab ait të saj dhe duke e tërh equr për një vend më të si gurt, përmes g ardhit me gje mba, ndërsa ky moment tërh oqi vëme ndjen e botës në mes të eva kuimit të SHBA-së nga vendi i kont rolluar nga talibanët.

Tani familja është riba shkuar dhe janë të sigurt duke që ndruar me miqtë në zonën e Feni ksit, shkruan nypost.