Vd ekje e dh.imbshme për një burrë, poIicia fIet për ngjarjen

Ngjarje e rë ndë në Kavajë. Një elektriçist ka r ënë nga lar tësia dhe ka hu mbur j etën. Ngjarja ndodhi në fshatin Gosë, Rrogozhinë.

Dy shohet se duke punuar është rr ëzuar nga lartësia dhe për p asojë ka humbur je tën elektriçisti S. Q., 62 vjeç.

Trupi i vik timës është tr ansportuar në m org për ekspe rtizën mj eko-lig jore.

Grupi he timor, sipas pol icisë ndodhet në vendngj arje dhe po punon për sqa rimin e rrethanave

Lajmi ne perditesim….