Mediat në Beograd publikojnë një video: Zjarrfikësi në Kosovë hedh poshtë flamurin serb nga antena

Në kulmin e ten sioneve në Veri të Kosovës, mediat se rbe kanë publikuar një v ideo dhe ak uzojnë se flamuri i tyre është he qur nga një zj arrfi kës shqiptare.Paamjet jane menjehere pas rekk.Iammes ne vazhdim, KLl.K0 PER Tl H4PUR!

Sipas B92, ngjarja dy shohet të ketë nd odhur në Vrbovac afër Vitinës, ku një zja rrfik ës ka hipur në antenë për të he qur fla murin serb dhe e ka h edhur menjëherë p oshtë.

Madje shkruhet se ky akt të ketë nd odhur mëngjesin e sotëm në orën 09:00.

Prej dy javësh nga ana tjetër Kosova dhe Serbia i janë rik thyer ten sioneve për shkak të ven dosjes së recip rocitetit të targave për automjetet nga qeveria Kurti.

Serbët në Veri kanë bll okuar rrugët që të çojnë për në pikat ku fitare, kurse në të dyja anët e kufirit ka pre zencë të shtuar fo.rcash policie.