U ak sidentua 3 ditë më parë, nd ërron jetë 21-vjeçari, nëna në gj endje të rëndë

21-vjeçari që u aks id entua tre ditë më parë në fshatin Hot i Ri të Shkodrës, ka ndë rruar je të ditën e sotme, pasi nuk i ka mb ije tuar dot pl a gëve të marra.

Suad Milani po udhëtonte së bashku me nënën, me mo torçi kletën e tij, në fshatin Hot i Ri, në momentin që është përp la sur me një automjet.

Për pl asja ka qenë e fu q ishme dhe nënë e bir kanë përf unduar në spital.

Sot, ky i fundit ka ndërruar jetë si p asojë e pla g ëve të marra ndërsa nena vazhdon të j etë në gjen dje të rëndë.

Pol icia e Shkodrës nuk ka dhënë asnjë inform acion në lidhje me ketë ak s ident.

Top Channel