Kuriozitete për fo.shnjat e porsal.indura që ndoshta nuk i keni ditur

Foshnjat që janë të sapo li.n.dur nga b.arku i nën.ave të tyre mund të na hut.ojnë me gjëra të çu.ditshme, të tilla si prodhimi i he.l.mës me ngjyra të ndryshme, përf.shirë të verdhë dhe j.eshile.

Dhe besoni apo jo, “jas.htëq.itja” e tyre e parë as nuk mban erë të k.eqe. Vetëm pasi të filloni t’i ushqeni, ata fillojnë të kenë ba.k.tere të zo.rrëve që i japin jas.htëqi.tjes këtë erë të ke.qe të njohur.

Kjo është vetëm një nga gjërat e shumta bef.asuese për fo.shnjat e porsa.l.indura.

E dinit se:

1. Ata nuk kanë kupë gjuri.

2. Ata kanë më shumë kocka se ne.

3. Ata mund të q.ajnë shumë, por nuk kanë Iot.

4. Ata ndoshta nuk mund të sh.ijojnë kripën.

5. Ata kanë gjëndra shijesh në më shumë vende sesa ne.

6. Dhe ata kujtojnë atë që shijuan në b.arkun e nënës.

7. Ata gjithashtu mbajnë mend ti.ngujt që dëgjuan gjatë kohës që ishin në mitër.

8. B.ebet vajza mund të kenë një mini pe.riodë.

9. Mund të kenë edhe mini gj.ok.s.

10. Disa madje mund të prodhojnë q.u.mësht.

11. Ata mund të kenë p.uçrra.

12. Disa fo.shnje mund të kenë k.oka në formë të çu.d.itshme.

13. Mund të tes.htijnë shumë.

14 Ata madje mund të f.lenë me sy h.apur.