K ura fantastike për uIjen e koIes teroIit dhe shën.detin e organizmit

Hurmat e Arabisë janë ndër frutat e thata më të mira për shë.nd.etin e njeriut. Ato janë të pasura me fibër, e cila na mban të n.go.pur për gjatë dhe ndi.hmon në ul.je.n e kole.ster.olit. Fibra që gjendet tek këto fruta të thata ndërlidhet me ko.le.sterolin dhe pe.n.gon përth.i.thjen e tij në gj.a.k.

Hurmat e Arabisë janë gjithashtu shumë të pasura me an.tioks.idantë siç janë: beta karoteni, ze.aksa.nthina dhe luteina. Këto subs.tanca para.nda.lojnë sintetizimin e molekulave yndyrore në enët e g.ja.kut dhe dep.ozitimin e tyre të dë.ms.hëm.

Për më tepër, një studim i kohëve të fundit z.b.uloi se ant.ioksid.antët e hu.rmave të arabisë kanë një aftësi shumë të f.uq.ishme për uljen e ko.lest.erolit por edhe shm.a.ngien e ater.sok.leroës.